Wsparcie w walce z COVID-19

Wspieramy walczących z COVID-19 poprzez bezpłatne udostępnianie na czas epidemii serwisów hdesk.pl służących do usprawnienia komunikacji!

 


W czym możemy ci pomóc?

Jeśli jesteś członkiem zespołu, który walczy z COVID-19 lub wspiera innych walczących z tą chorobą, w pewnym momencie zwiększająca się ilość otrzymywanych informacji może wymagać poświęcania dużej ilości czasu na zarządzanie tą informacją (np. wyszukiwanie wcześniejszych wiadomości do zgłoszenia, przekazywanie informacji wewnątrz zespołu, szukanie historii spraw rozpoczętych przez innych, nieobecnych członków zespołu), czasu, który mógłbyś spożytkować na realizację ważniejszych celów wyznaczonych przez swój zespół. Od wielu lat oferujemy naszym klientom profesjonalne narzędzie do obsługi zgłoszeń - usługę hdesk.pl - która polega na udostępnianiu przez internet aplikacji do sprawnej obsługi zgłoszeń; aplikacja sprawdza się już przy współpracy kilku osób a jej funkcjonalności są wręcz niezbęde przy realizacji zadań w dużych zespołach (np. kilkuset pracowników obsługujących kilka tysięcy zgłoszeń dziennie).

Jako nasz wkład w walkę z COVID-19 możemy bezpłatnie udostępnić twojemu zespołowi profesjonalny serwis hdesk.pl na czas trwania epidemii COVID-19 w Polsce.

Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z tego rozwiązania, nasz zespół postara się w miarę możliwości czasowych poprowadzić cię zdalnie "za rękę" w celu możliwie szybkiego wdrożenia sprawnej obsługi twoich zgłoszeń, z naciskiem na komunikację przychodzącą i wychodzącą e-mail (choć narzędzie to pozwala na ręczne rejestrowanie również innych infomacji np. notatek, załączników czy informacji wymienianych w trakcie połączeń telefonicznych).

Regulamin tej bezpłatnej usługi oraz sposób zamówienia opisany jest poniżej. Zapraszamy również na stronę Demo gdzie udostępniliśmy bezpłatne, testowe wersje serwisów hdesk.pl. Dzięki tym serwisom w ciągu zaledwie kilku minut można samodzielnie sprawdzić potencjał systemu hdesk.pl (ze względów bezpieczeństwa wskazane wersje demo mają zablokowane wysyłanie wiadomości e-mail na zewnątrz). Na stronie Dokumentacja dostępne są filmy prezentujące wybrane funkcjonalności serwisów hdesk.pl.

 

Regulamin bezpłatnego udostępnienia serwisu hdesk.pl do walki z COVID-19 z dnia 07 kwietnia 2020 roku

 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady bezpłatnego udostępnienia serwisu hdesk.pl (zwanego dalej Serwisem hdesk.pl) do walki z epidemią COVID-19 (zwanego dalej Usługą) na rzecz Abonentów przez spółkę Informatyka Bogusławski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Głównej 6 (61-005 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374487, posiadającą NIP 9721223456, REGON 301636162, zwaną dalej Operatorem.
 2. Abonentem usługi może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarze z Operatorem umowę (zwaną dalej Umową). W celu zawarcia Umowy Abonent przesyła do Operatora zamówienie Usługi za pomocą wiadomości e-mail zgodnie ze instrukcją opublikowaną w punkcie "Zamówienie" poniżej a Operator weryfikuje zamówienie i w przypadku zaakceptowania przesyła w odpowiedzi e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy.
 3. Serwis hdesk.pl udostępniany w ramach Usługi może być wykorzystywany przez Abonenta wyłączenie celach związanych z walką z epidemią COVID-19.
 4. Abonent oświadcza, iż zapoznał się z funkcjonalnością Serwisu hdesk.pl i ją akceptuje.
 5. Abonent jest administratorem danych gromadzonych w Serwisie hdesk.pl.
 6. Operator nie przetwarza we własnym zakresie oraz nie odpowiada za treść informacji przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych przez Abonenta za pośrednictwem mechanizmów udostępnionych Abonentowi w związku z realizacją Usługi. Operator może jednak wyjątkowo usunąć treści przetwarzane przez Abonenta w przypadku, gdy są one sprzeczne z prawem lub powszechnie uznanymi normami moralnymi i grożą naruszeniem interesu Operatora lub utratą jego dobrego imienia.
 7. Operator nie odpowiada za skutki niewłaściwego wykorzystania mechanizmów udostępnionych Abonentowi w związku z realizacją Usługi, w szczególności za skutki ujawnienia przez Abonenta jego hasła osobom nieupoważnionym. Abonent zobowiązany jest zabezpieczyć posiadane przez Abonenta dostępy do Usługi w taki sposób, aby mogły z nich korzystać wyłącznie osoby upoważnione przez Abonenta.
 8. Serwis hdesk.pl uruchomiony jest na profesjonalnym sprzęcie serwerowym będącym własnością Operatora, umieszczonym w profejsonalnym datacenter z siedzibą na terenie Polski.
 9. Serwis hdesk.pl nie posiada limitu liczby agentów ani limitu liczby obsługiwanych zgłoszeń.
 10. Operator w miarę posiadanych możliwości będzie starał się zapewnić ciągłość i stabilność pracy Serwisu hdesk.pl ale nie będzie ponosić odpowiedzialności za błędy w działaniu ani za zakłócenia działania ani za niedostępności Serwisu hdesk.pl, jeśli takie wystąpią.
 11. Abonent zgadza się na publikowanie przez Operatora informacji o fakcie świadczenia Usługi oraz na przekazywanie stronom trzecim adresów kontaktowych e-mail i WWW Serwisu hdesk.pl.
 12. Umowa zawierana jest na okres do 30 dnia po zakończeniu stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Umowa wygasa w przypadku śmierci Abonenta. Umowa może być wypowiedziana przez Abonenta lub Operatora za pomocą wiadomości e-mail przekazanej drugiej Stronie w dowolnym momencie z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Abonenta, Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Abonentowi Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 13. Po zakończeniu Umowy Serwis hdesk.pl nie będzie dostępny. 60 dni po zakończeniu Umowy Operator usunie bezpowrotnie ze swoich systemów wszelkie dane zgromadzone przez Abonenta w Serwisie hdesk.pl chyba, że wcześniej Abonent zawrze z Operatorem osobną umowę o świadczenie usługi hdesk.pl zgodnie ze standardowym cennikiem i standardowym regulaminem usługi hdesk.pl i obejmującą te dane (aktualny standardowy cennik i standardowy regulamin usługi hdesk.pl opublikowane są na stronie https://www.hdesk.pl).
 14. Operator może zmienić niniejszy Regulamin o czym poinformuje Abonenta. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać Abonenta począwszy od 7 dnia licząc od momentu zawiadomienia Abonenta o zmianie o ile wcześniej Abonent nie wypowie Umowy.
 15. Podany w zamówieniu Usługi adres e-mail Abonenta jest oficjalnym adresem kontaktowym dla korespondencji związanej z Umową. Podane na stronie https://www.hdesk.pl/kontakt.html adresy kontaktowe e-mail Operatora są oficjalnymi adresami kontaktowymi dla korespondencji związanej z Umową. Strony dopuszczają doręczanie oświadczeń za pomocą poczty e-mail, na oficjalne adresy e-mail dla korespondencji związanej z Umową, we wszystkich sprawach, dla których Umowa lub bezwzględnie obowiązujące przepisy nie zastrzegają innego trybu doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane z chwilą wprowadzenia komunikatu do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że adresat mógł się zapoznać z jego treścią.
 16. Abonent zobowiązany jest każdorazowo informować Operatora w formie wiadomości e-mail lub pisemnie o zmianie swoich danych (w szczególności adresu e-mail i kontaktowego nr telefonu) wskazanych w Umowie pod rygorem uznania oświadczeń skierowanych na ostatnio wskazane Operatorowi adresy lub numery telefonów za skutecznie doręczone.
 17. Cesja praw lub obowiązków Strony wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej dla swej ważności wymaga uprzedniego uzyskania zgody drugiej Strony Umowy, pod rygorem nieważności udzielonej w formie pisemnego oświadczenia woli w tym przedmiocie.
 18. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron potwierdzonej w formie wiadomości e-mail lub piemnie.
 19. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Zamówienie

W celu zamówienia Usługi wyślij zamówienie w formie wiadomości e-mail z adresu, który ma być twoim oficjalnym adresem kontaktowym e-mail dla korespondencji związanej z Umową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. a w wiadomości tej umieść następujące infomacje:

 1. Temat wiadomości e-mail: "Zamówienie bezpłatnego udostępnienia serwisu hdesk.pl do walki z COVID-19".
 2. Dane abonenta: imię, nazwisko, kontaktowy nr telefonu a w przypadku firm/organizacji/instytucji dodatkowo nazwa tej firmy/organizacji/instytucji i jej NIP.
 3. Nazwa Serwisu hdesk.pl (będzie pojawiać się m.in. na stronie logowania oraz w nazwie nadawcy wysyłanych z serwisu wiadomości e-mail np. "Moja Akcja").
 4. Nazwa poddomeny hdesk.pl, z której chciałbyś korzystać w udostępnionym serwisie (np. "abc.hdesk.pl").
 5. Adres e-mail z twojej domeny, który ma być obsługiwany w serwisie (po uruchomieniu serwisu potrzebne będzie jego przekierowanie na wskazany adres techniczny serwisu hdesk.pl oraz dodanie "include:hdesk.pl" w rekordzie SPF twojej domeny jeśli taki jest zdefiniowany); jeśli nie masz swojego adresu e-mail, który chcesz obsługiwać w serwisie hdesk.pl, wtedy skonfigurowana zostanie obsługa standardowego adresu technicznego typu Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , który będzie udostępniony ci na czas świadczenia Usługi (uwaga: po zakończeniu Umowy adres domenowy zamówionego Serwisu hdesk.pl nie będzie już działać).
 6. Propozycję prefiksu (możliwie krótkiego ale charakterystycznego dla tego serwisu), który będzie pojawiać się przed znakiem # w numerach zgłoszeń dodawane m.in. do tematów zgłoszeń (np. "ABC#1234567").
 7. Krótki opis celu wdrożenia serwisu.
 8. Zakładana liczba osób obsługujących zgłoszenia w serwisie w początkowym okresie po jego uruchomieniu.
 9. Zakładana dzienna liczba zgłoszeń obsługiwanych w serwisie w początkowym okresie po jego uruchomieniu.

Wysłanie zamówienia na usługę jw. oznaczać będzie twoją zgodę na postanowienia Regulaminu Usługi oraz zawarcie Umowy. Po otrzymaniu zamówienia przeanalizujemy je i poinformujemy cię o decyzji a w przypadku rozpoczęcia współpracy uruchomimy zamówiony Serwis hdesk.pl w możliwie krótkim czasie (zwykle do 24h) i przekażemy ci instrucję dostępu do niego w celu sprawdzenia poprawności działania i rozpoczęcia pracy.